در حال بارگذاری ...
جمعه 8 مرداد 1400

نظرسنجی آموزش مجازی از نظر دانشجویانشنبه 21 تیر 1399 12:20
شماره نظرسنجی: 204
1- آیا از چگونگی اطلاع رسانی در مورد آموزش مجازی و کلاس ها رضایت دارید؟
عالی
31.43%
خیلی خوب
20.95%
خوب
31.43%
متوسط
8.57%
ضعیف
7.62%
2- آیا در سایت دانشکده /آموزشکده صفحات آموزش مجازی آنلاین و آفلاین ( برون خط ) ایجاد شده است ؟
عالی
29.52%
خیلی خوب
17.14%
خوب
32.38%
متوسط
14.29%
ضعیف
6.67%
3- آیا امکان ارتباط دو طرفه با استاد وجود دارد؟
عالی
40.95%
خیلی خوب
14.29%
خوب
17.14%
متوسط
15.24%
ضعیف
12.38%
4- آیا آموزش مجازی ارائه شده انتظارات شما را از نظر یادگیری برآورده می سازد؟
عالی
26.67%
خیلی خوب
17.14%
خوب
25.71%
متوسط
14.29%
ضعیف
16.19%
5- آیا آموزش مجازی امکان برقراری تعامل و ارتباط بین دانشجویان کلاس را بوجود آورده است؟
عالی
29.52%
خیلی خوب
20%
خوب
31.43%
متوسط
10.48%
ضعیف
8.57%
6- آیا از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟
عالی
38.1%
خیلی خوب
20.95%
خوب
18.1%
متوسط
10.48%
ضعیف
12.38%
7- آیا در این نوع آموزش مجازی مدرس ارزیابی دقیقی از دانشجویان بعمل می آورد؟
عالی
38.1%
خیلی خوب
19.05%
خوب
22.86%
متوسط
14.29%
ضعیف
5.71%
8- آیا این نوع آموزش مجازی از کیفیت مناسبی برخوردار است؟
عالی
28.57%
خیلی خوب
19.05%
خوب
26.67%
متوسط
13.33%
ضعیف
12.38%
9- آیا مطالب ارائه شده با سرفصل های درسی انتطباق و همخوانی دارد؟
عالی
40.95%
خیلی خوب
16.19%
خوب
24.76%
متوسط
13.33%
ضعیف
4.76%
10- آیا به سهولت می توانید به اینترنت و بسترهای آموزش مجازی دسترسی داشته باشید؟
عالی
24.76%
خیلی خوب
14.29%
خوب
26.67%
متوسط
15.24%
ضعیف
19.05%
11- آیا برنامه کلاس های آموزش مجازی لینک های مرتبط در وب سایت دانشکده / اموزشکده بارگزاری و فایل قابل مشاهده است ؟
عالی
36.19%
خیلی خوب
18.1%
خوب
30.48%
توسط
9.52%
ضعیف
5.71%
12- آیا زیر ساخت های آموزش مجازی آنلاین ( برخط ) و آفلاین ( برون خط) فراهم است و از این نظر با مشکل دسترسی مواجه نمی باشند؟
عالی
24.76%
خیلی خوب
12.38%
خوب
30.48%
متوسط
22.86%
ضعیف
9.52%
13- آیا نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن بر فرایند یادگیری و منابع معرفی توسط مدرسین رضایت دارید؟
عالی
31.43%
خیلی خوب
18.1%
خوب
29.52%
متوسط
12.38%
ضعیف
8.57%
14- آیا از سطح کیفیت علمی آموزش مجازی دروس رضایت دارید؟
عالی
32.38%
خیلی خوب
19.05%
خوب
26.67%
متوسط
12.38%
ضعیف
9.52%
15- آیا از کیفیت ارائه محتوای آموزشی به صورت ، دیداری ، شنیداری محتوای آموزشی برخط ( آنلاین ) و برون خط ( آفلاین ) رضایت دارید ؟
عالی
28.57%
خیلی خوب
20%
خوب
25.71%
متوسط
17.14%
ضعیف
8.57%
16- آیا از نحوه ارائه مطالب از ساده به پیچیده و انسجام بین مطالب رضایت دارید؟
عالی
25.71%
خیلی خوب
19.05%
خوب
27.62%
متوسط
16.19%
ضعیف
11.43%
17- آیا در این نوع آموزش از عناصر کمک آموزشی از قبیل تصاویر ، گرافها ، جداول ، نمودارها ، نقشه ها و ... در فرایند آموزش استفاده شده است ؟
عالی
30.48%
خیلی خوب
17.14%
خوب
27.62%
متوسط
17.14%
ضعیف
7.62%
18- آیا مدرس امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را دارد؟
عالی
36.19%
خیلی خوب
22.86%
خوب
23.81%
متوسط
9.52%
ضعیف
7.62%
19- آیا از شرکت در کلاس های آنلاین (برخط ) و آفبلاین ( برون خط ) استقبال می شود؟
عالی
26.67%
خیلی خوب
21.9%
خوب
21.9%
متوسط
19.05%
ضعیف
10.48%
20- آیا از سامانه الکترونیکی دانشگاه ( سمیاد ) رضایت دارید؟
عالی
37.14%
خیلی خوب
19.05%
خوب
19.05%
متوسط
13.33%
ضعیف
11.43%